Voorbeelden van cultuureducatie

Ik en mijn hobby SOEST4

Cultuureducatie

Cultuureducatie is geen schoolvak. Het verzamelbegrip cultuureducatie is een beleidsterm. De term omvat zowel kunsteducatie als literatuureducatie, erfgoededucatie en mediaeducatie. Het begrip cultuureducatie verwijst bovendien zowel naar onderwijs met als onderwijs over kunst, cultureel erfgoed en media. Je kunt bij cultuureducatie denken aan:

 • Disciplines zoals taal, beeldend, muziek, spel en beweging en erfgoededucatie, etc.
 • Vakgebieden op het activiteitenrooster: tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans, taal, etc.
 • Presentaties zoals weeksluitingen, podiummiddagen, musicals, boekbesprekingen, spreekbeurten, etc.
 • Creativiteitsmiddagen en workshops
 • Bezoek aan theater, bioscoop, musea, bibliotheek, monumenten (Kunstmenu en Cultuurprogramma)
 • Schoolreisjes met een cultureel doel
 • Bezoek aan erfgoedlocaties
 • Schoolprojecten of schoolfeesten rond culturele thema’s
 • Kinderboekenweekactiviteiten
 • Gastlessen door kunstenaars uit de buurt
 • Rondje woonwijk met aandacht voor architectuur
 • Culturele aspecten binnen andere vakken

 

Kunsteducatie

Kunsteducatie is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in de functie en de werking van kunst en op de beoefening van kunstdisciplines. Kunsteducatie maakt gebruik van een vorm van reflectie waarbij de verbeelding wordt gebruikt. Door te kijken naar kunstobjecten en naar wat kunst doet met mensen leren kinderen op een andere manier te kijken naar de werkelijkheid. Kunsteducatie maakt in het basisonderwijs deel uit van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Je kunt bij kunsteducatie denken aan:

 • Vakken als muziek, dans, drama, literaire vorming, beeldende vorming en audiovisuele vorming

 

Erfgoededucatie

Erfgoededucatie omvat onderwijs met en over erfgoed. Het gaat niet alleen over monumenten, landschappen,  archeologische vondsten, bibliotheken, archieven en voorwerpen, maar ook over het geheel van gewoonten, tradities, rituelen en gebruiken. Het uitgangspunt bij erfgoededucatie is het culturele erfgoed in Nederland, dat de sporen draagt van verschillende culturen uit het verleden en ook in het heden voortdurend wordt beïnvloed door nieuwe elementen uit onze maatschappij. De kracht van erfgoededucatie ligt in het omgevingsonderwijs: het leren in, van en over je eigen leefomgeving. Je kunt bij erfgoededucatie denken aan:

 • Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis
 • Mens- en maatschappijvakken

 

Media-educatie

Het begrip media-educatie verwijst naar een proces van kennisoverdracht dat is gericht op het ontwikkelen van mediawijsheid of mediageletterdheid. In zijn advies Mediawijsheid heeft de Raad voor Cultuur dit begrip omschreven als ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Voor het onderwijs betekent dit niet alleen dat leerlingen de inhoud van media leren interpreteren en dat zij leren bepalen door welke belangen of waardesystemen deze worden gestuurd, maar ook dat zij zich bewust worden van de plaats en de rol van de media in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Je kunt bij media-educatie denken aan:

 • Zaken die vragen om een vakoverstijgende benadering
 • Communicatieaspecten van media
 • Het vervaardigen van (digitale) audiovisuele producties
 • Het gebruik van media