Vraagstelling

Lesdoelen
 • Je weet wat je kunt verwachten van de cursus
 • Je weet hoe een cultuurplan is opgebouwd
 • Je kunt hoofdstuk 1 schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 1
Werkwijze
 • Formuleren van een vraagstelling

 

Een goed plan bevat de volgende ingrediënten:

 1. Vraagstelling: wat wil je met cultuureducatie op jouw school bereiken? Wil je bijvoorbeeld dat er meer lijn komt in de afzonderlijke activiteiten? Of wil je dat de discipline dans meer aan bod komt?
 2. Wie ben ik als cultuurcoördinator en wat wordt mijn plek in de school? Wat kan ik? En waar kan ik me nog in ontwikkelen?
 3. De school nu: wat gebeurt er op het gebied van cultuureducatie op je school? Wat is de plek van creativiteit? Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor de culturele ontwikkeling van leerlingen? Hoe wordt dit beschreven in de missie en visie in het schoolplan? Wordt cultuur verbonden met andere vakken? Is er aandacht voor talentontwikkeling van leerlingen én leerkrachten? In hoeverre wordt de culturele omgeving bij het onderwijs betrokken? Er wordt in deze beschrijving nog geen enkel waardeoordeel gegeven.
 4. Toekomstige situatie: hoe ziet cultuureducatie op je school er over een aantal jaren uit? Wat willen wij onze leerlingen meegeven?
 5. Sterkte- en zwakteanalyse: waar wijkt de huidige situatie nog af van de toekomstige situatie? Je benoemt wat sterk is. Dat zijn de zaken die in de huidige situatie al goed op orde zijn. En je benoemt wat zwak is, wat in de huidige situatie nog verbeterd kan worden. Je benoemt de kansen en de bedreigingen.
 6. Plan van aanpak: hoe ga je stap voor stap met het hele team aan de slag? Waar begin je mee? Hoe zorg je voor draagvlak?
 7. Bevindingen: ga terug naar je vraagstelling. Welke antwoorden heeft het cultuurplan je school en jou als cultuurcoördinator opgeleverd? Welke aanbevelingen heb je voor daarna?

 

In een schema zien deze hoofdstukken er als volgt uit:

Competenties cultuurcoördinator

 

 

Het vervolg