Doelstellingen

Lesdoelen
 • De sterkte-zwakteanalyse kunnen vertalen in doelstellingen
 • Hoofdstuk 5 van het cultuureducatie-beleidsplan kunnen schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 5
Werkwijze
 • Oefening formuleren doelstellingen
 • Formuleren doelstellingen
 • Formuleren deeldoelstellingen
 • Verspreiden deeldoelstellingen over de vier jaar

Oefening formulering doelstellingen

Ga in drietallen bij elkaar zitten. Neem één van de sterkte-zwakteschema’s van de school als uitgangspunt en herlees de bijbehorende analyse. Bekijk de prioriteiten en benoem met elkaar welke doelstellingen daaruit volgen. Deze doelstellingen moeten voldoen aan een aantal criteria:

 • ze zijn afgeleid uit de visie op cultuureducatie.
 • ze zijn haalbaar en realistisch. Ze zijn in vier jaar te realiseren.
 • ze ondersteunen en versterken de andere inhoudelijke doelstellingen uit het plan.
 • ze zijn ondersteund door de benodigde randvoorwaarden.

Bespreek na afloop met elkaar de resultaten van deze oefening.

 

Voorbeeld 1 van doelstellingen

 

Visie: Er is een doorgaande leerlijn voor de onderdelen van cultuureducatie. De leerlijn is opgebouwd uit methoden, projecten, excursies, Kunstmenu en Cultuurprogramma. Daarnaast blijft er ruimte voor incidentele activiteiten.

Doelstellingen:

 • Cultuureducatie wordt via een evenwichtig, samenhangend en gestructureerd programma aangeboden. Dit geheel van activiteiten wordt inzichtelijk vastgelegd.
 • Er is voor de disciplines muziek en beeldend een doorgaande leerlijn bestaande uit een minimum aantal lessen per leerjaar.
 • Via het Kunstmenu en Cultuurprogramma komen de kinderen ieder jaar op gestructureerde wijze met alle kunstdisciplines en de culturele omgeving in aanraking.

 

Voorbeeld 2 van doelstellingen

 

Visie: De leerlingen hebben respect en waardering voor de culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving waaronder cultureel erfgoed. Ze maken kennis met de kunst en cultuur in hun omgeving door structureel gebruik te maken van de culturele infrastructuur in de leefomgeving zoals het bezoeken van instellingen, musea en kunstenaars uit de omgeving (Kunstmenu en Cultuurprogramma). Deze bezoeken passen bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen en sluiten zoveel mogelijk aan op de lesstof in de zaakvakken.

 

Doelstellingen:

 • We brengen de culturele omgeving in kaart. Zo maken we inzichtelijk welke instellingen en personen uit de culturele omgeving structureel willen samenwerken met de school.
 • De school heeft een overzicht van lesstof vervangende projecten met de culturele omgeving.
 • Er is een overzicht waar de culturele omgeving verbonden wordt met onderwerpen uit de lesstof van de zaakvakken.

 

Voorbeeld 3 van doelstellingen

 

Visie: In het onderwijsprogramma van onze school besteden de kinderen van alle groepen veel tijd aan culturele activiteiten. De school zet de voor cultuureducatie geroosterde uren (15% van de lestijd) volledig daarvoor in. Aan muziek, beeldende vorming, drama, literair, dans, audiovisuele vorming en cultureel erfgoed wordt structureel aandacht besteed.

Doelstellingen:

 • 15% van de lestijd is ingeroosterd voor cultuureducatie
 • De verschillende disciplines worden gestructureerd en in doorgaande leerlijnen aangeboden gedurende 8 jaar.

 

 Voorbeeld 4 van doelstellingen

 

Visie: Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten, zowel in de ontwikkeling als in het uitvoeren van de activiteiten binnen cultuureducatie. Het scholingsbeleid stimuleert leerkrachten zich te specialiseren in één van de kunstdisciplines. Dit specialisme wordt weer ingezet in de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie activiteiten op onze school. Er is een post scholing opgenomen in de begroting voor cultuureducatie.

Doelstellingen

 • We kennen de sterke en zwakke kanten van de deskundigheid van het docententeam op het gebied van cultuureducatie.
 • Met nascholing en teamtraining wordt de deskundigheid op peil gebracht èn gehouden.
 • De deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van cultuureducatie is op peil.

 

Als vervolg:

 • Schrijf hoofdstuk 5. Formuleer bij ieder deelaspect een doelstelling die gebaseerd is op de beschreven visie. Verdeel vervolgens de geformuleerde doelstelling over de vier jaren in deeldoelstellingen. Bekijk of de jaarlijkse belasting van het team reëel is.
 • Mail het naar angelique.groen@kunstcentraal.nl