Plan van aanpak

Lesdoelen
 • de doelstellingen kunnen vertalen in een plan van aanpak
 • hoofdstuk 6 van het cultuureducatiebeleidsplan kunnen schrijven
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 6
Werkwijze
 • Oefening schrijven plan van aanpak
 • Formuleren deeldoelstellingen
 • Verdelen deeldoelstellingen over de vier jaar

 

Oefening formulering doelstellingen

Ga in drietallen bij elkaar zitten. Neem één van de sterkte- en zwakteschema’s van de school als uitgangspunt en herlees de bijbehorende analyse. Bekijk de prioriteiten en benoem met elkaar welke doelstellingen daaruit volgen. Deze doelstellingen moeten voldoen aan een aantal criteria:

 • ze zijn afgeleid uit de visie op cultuureducatie.
 • ze zijn haalbaar en realistisch. Ze zijn in vier jaar te realiseren.
 • ze ondersteunen en versterken de andere inhoudelijke doelstellingen uit het plan.
 • ze zijn ondersteund door de benodigde randvoorwaarden.

Bespreek na afloop met elkaar de resultaten van deze oefening.

 

Oefening schrijven van een plan van aanpak

Ga in drietallen zitten. Bekijk de geformuleerde doelstellingen in de eerste kolom van het plan van aanpak. Omschrijf de fasen waarin gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen. Zo rafel je de doelstellingen uit in deeldoelstellingen. Schrijf vervolgens deze deeldoelstellingen in jaar 1 t/m 4.

 

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 betreft de bevindingen. Er staat kort wat het beleidsplan voor de school heeft opgeleverd. Het beantwoordt de vraagstelling uit hoofdstuk 1.

 • Voldoet het beleidsplan aan uw verwachtingen?
 • Welke resultaten zijn er bereikt?
 • Welke aandachtspunten zijn er nog?
 • Zijn er zaken blijven liggen?
 • Is met het schrijven van het plan de vraag in de vraagstelling beantwoord?
 • Welke aanbevelingen voor vervolgstappen kunt u nog doen?
 • Is een motto mee te geven om met het team een volgende fase in te gaan?

 

Als afsluiting van de cursus: