Sterkte-zwakteanalyse

Lesdoelen
 • Een vergelijking kunnen maken tussen de huidige situatie op school en de toekomstvisie
 • De afstand kunnen schatten die nog overbrugd moet worden om de visie te realiseren
 • Prioriteiten kunt bepalen in dat wat je wilt aanpakken
 • Hoofdstuk 4 van het cultuureducatiebeleidsplan kunnen schrijven
Opstelling
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 4
Werkwijze
 • Huidige situatie en toekomstige situatie in schema zetten
 • Waarderen hoe ver de huidige van de toekomstige situatie afligt
 • Analyseren van de verschillen
 • Bepalen van de prioriteiten

 

Sterkte-zwakteanalyse

Om de sterkte-zwakteanalyse te kunnen maken heb je informatie nodig uit de vorige hoofdstukken. Je legt de huidige situatie uit hoofdstuk 2 op de visie in hoofdstuk 3. Wat al met elkaar klopt is een sterkte, wat nog niet klopt is een zwakte. Onderstaand analysemodel dient als houvast bij het schrijven van de analyse.

Aanpak

 • Zet in het schema per onderwerp in twee of drie kernzinnen hoe de huidige situatie eruit ziet.
 • Zet in het schema per onderwerp in twee of drie kernzinnen hoe je visie eruit ziet in de gewenste toekomstsituatie. Je hoeft nog geen concrete invulling te geven, maar licht je keuze in korte, heldere zinnen toe.
 • Vergelijk de twee kolommen en bezie de afstand tussen wens en realiteit. Zet een kruisje in het juiste hokje. (dichtbij je visie of juist veraf van de gewenste toekomstsituatie).
 • Stel prioriteiten in de onderwerpen van 1 (hoogste prioriteit) tot 4 (laagste prioriteit), zodat direct zichtbaar wordt welke aspecten je op dit moment van het grootste belang vindt.

 

Oefening

Ga in tweetallen bij elkaar zitten. Neem het schema met de sterkte-zwakteanalyse. Probeer eerst een beschrijving en analyse te geven van de essentiële inhoudelijke zaken (I.). Kijk daarbij naar de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Ondersteunen de diverse uitspraken elkaar? Of werken zij elkaar tegen? Welke doelstel­lingen kunnen jullie uit het schema halen?

Kijk daarna naar de randvoorwaarden (II.) Ondersteunen de uitspraken over tijd, financiën, facilitei­ten, personeel en organisatie je inhoudelijke keuzes? Of werpen ze juist drempels op? De beschreven analyse geeft zicht op de aandachtspunten van het beleid voor de komende jaren en de doelstellingen.

 

Voor volgende keer

 • Lees het schema sterkte-zwakteanalyse.
 • Vul het schema voor je school in.
 • Geef vervolgens met kruisjes aan hoe dichtbij of ver weg je bent van je toekomstige situatie
 • Schrijf met behulp van het analysemodel hoofdstuk 4 en stel prioriteiten in de onderwerpen.