Visie formuleren

Lesdoelen
 • Je kunt de algemene missie en visie van de school vertalen naar een visie op cultuureducatie
 • Je kunt hoofdstuk 3 van het cultuureducatie-beleidsplan schrijven
 • Je bereid een visiebijeenkomst voor die je met het team kunt doen
Benodigdheden
Activiteiten
Schrijven hoofdstuk 3
Werkwijze
 • Voorbereiden en uitvoeren visiebijeenkomst met het team
 • Formuleren van de visie

 

Hoe formuleer je een visie?

Een visie is een levendige en kernachtige beschrijving van de gewenste toekomst voor de school. Je schrijft de visie alsof deze nu al werkelijkheid is. Je gebruikt dus de tegenwoordige tijd. De visie op cultuureducatie is een vertaling van de algemene visie van de school op onderwijs. Je kijkt verder dan de huidige situatie en activiteiten. In je visie op cultuureducatie beschrijf je de toekomstige situatie op school. Alle aspecten die in de analyse van de huidige situatie op school aan de orde zijn geweest krijgen hierin een plek. Het gaat om:

 • Integratie cultuureducatie en andere vakken
 • Samenwerking
 • Methodes en doorgaande leerlijnen
 • Kerndoelen
 • Culturele omgeving
 • Pedagogische, didactische oriëntatie
 • Tijdsbesteding
 • Deskundigheid docenten / talentontwikkeling van leerkrachten en leerlingen
 • Organisatie
 • Faciliteiten ten behoeve van cultuureducatie
 • Financiën

Door deze lijst in zowel de beschrijving van de huidige situatie als ook de gewenste toekomstsituatie te gebruiken, is het daarna makkelijker een sterkte-zwakteanalyse te maken en een plan van aanpak te formuleren. Om samen met het team een visie te formuleren kun je gebruik maken van een oefening. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande werkvormen:

 

Oefening 1: Geraakt!

De eerste oefening is erop gericht om het belang van cultuureducatie en het enthousiasme ervoor te voelen en te ervaren. Ga daarvoor terug naar een eigen cultuurervaring. Dat kan zijn uit het verleden toen je nog een kind was of recent. Waarom is deze ervaring je bijgebleven? Wat maakte deze ervaring zo bijzonder voor jou? Schrijf het antwoord op in steekwoorden. Wissel vervolgens je ervaring uit in tweetallen. Laat plenair enkele ervaringen terug komen.

 

Oefening 2: Instrumenten

Maak gebruik van een instrument zoals ‘Het Cultuurkompas’ van LKCA, het ‘Dotspel’ van Utrecht of ‘Beeldspraak’ van Hester Bruinsma waar de cursusleider in de bijeenkomst mee werkt.

 

Oefening 3: Rugzak

Wat neemt de schoolverlater mee in zijn rugzak?

 

Oefening 4: Laat het zien!

Welke activiteiten zijn zichtbaar in de school?

 

Oefening 5: Droombeeld

Stel je voor: Het is een donderdagmiddag in september. Aan alle voorwaarden voor goed cultuuronderwijs is voldaan. Het team heeft een duidelijke visie op cultuureducatie. Deze visie is goed zichtbaar op school. Het cultuureducatiebeleid is echt een integraal onderdeel van het schoolbeleid. Je bent dik tevreden met wat de school heeft weten te realiseren!

Ga in groepjes zitten en droom met elkaar over de ideale school. Hoe ziet deze er uit? Wat gebeurt er? Wie zijn er betrokken bij het geven van de lessen? Hoe zijn de lessen georganiseerd? Wat kun je vragen van je collega’s? Welke eindresultaten hangen of liggen er in de lokalen? Hoe merken ouders dat er hart is voor cultuur? Wat kunnen of kennen de leerlingen aan het eind van groep 8? Schrijf de ideeën uit het groepje in steekwoorden op.

Bespreek de steekwoorden uit de groepjes daarna plenair. Geef aan over welke aspecten er al een gedeeld beeld bestaat. Bespreek ook de aspecten waar nog verder over nagedacht moet worden, omdat het beeld nog niet eenduidig is.

 

Voorbeelden van missies

In een missie beschrijft de school kernachtig waar zij voor staat en waar zij voor gaat. De missie beantwoordt de vraag welke unieke bijdrage de school levert aan de maatschappij. De missie is geloofwaardig en haalbaar. Een adequate missie is beknopt en beschrijft letterlijk en figuurlijk de zin van de school. De missie wordt door elke medewerker in de organisatie begrepen, onderschreven en uitgedragen. Bijvoorbeeld:

 • Wij zijn een school waar je mag zijn wie je bent en waar je mag leren van en met elkaar in een gezellige sfeer.
 • Wij zijn een brede katholieke school, waar het pedagogisch klimaat en de onderwijskundi­ge­­ inhoud borg staan voor een veilige ontwikkelingsomgeving voor kinderen.
 • Onze school biedt kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zelfbewuste individuen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
 • Onze school staat voor een optimale ontplooiing in een warme en veilige omgeving vanuit een christelijke levensbeschouwing.
 • Wij zijn een school, waarin leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen. We willen een veilige plek bieden, waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal, emotioneel en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.
 • Wij kiezen ervoor een zorgzame school te zijn. Onze school is een oefenplaats in de zorg voor de medemens.

 

Visie

De visie van de school is een afgeleide van de missie. De visie beschrijft een ideaalbeeld. Anders gezegd: de visie is een beknopte heldere beschrijving van ‘wensdromen’. In de visie wordt de ideale situatie beschreven alsof die nu al de werkelijkheid is. Voorbeelden van visies zijn:

 • Wij erkennen en benaderen elk mens als een cultuurdrager en -vernieuwer.
 • Wij werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.
 •  In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de ontwikkeling van persoon en samenleving.
 •  In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
 •  Het onderwijsaanbod kent een duidelijke en omschreven leerlijn. Waar kinderen op die leerlijn ‘instappen’ en soms misschien ‘uitstappen,’ hangt af van de individuele achtergronden, mogelijkheden en behoeften van ieder kind.

 

Voor het vervolg:

 • Lees alle informatie in de benodigdheden
 • Formuleer (met het team) een visie op cultuureducatie
 • Schrijf deze visie in hoofdstuk 3 van het cultuureducatie-beleidsplan
 • Mail alle informatie voor de afgesproken deadline naar angelique.groen@kunstcentraal.nl